;
:: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา :: :: นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน :: :: นครแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาชีพ ใช้วิถีชีวิตพอเพียง :: ศธจ.นครปฐม ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ::
 

 
การประเมิน ITA 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)


ตัวชี้วัดที่ 9
 

1. โครงสร้าง ปี 2565

2. ข้อมูลผู้บริหาร ปี 2565

3. หน้าที่และอำนาจ ปี 2565

4. แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2565

5. ข้อมูลการติดต่อ ปี 2565

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปี 2565

        + พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557

        + คําสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

  • กลุ่มนโยบายและแผน

        + พรฎ.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

        + พรฎ.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2562

        + พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

        + พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

  • กลุ่มพัฒนาการศึกษา

        + พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

        + พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

  • กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

        + พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

        + ข้อบังคับสภากาชาดไทย หมวด ยุวกาชาด

        + การจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

        + พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565

8.ช่องทางการสอบถาม(Q&A) ปี 2565

9. การใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Network) ปี 2565

10. แผนดำเนินงานประจำปี ปี 2565

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2565

14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปี 2565

15. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565

16. รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564

17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565

18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2565

19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565

20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ปี 2565

29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2565

 

ศึกษาธิการ

 

นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์
  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

 

รองศึกษาธิการ

 

นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์
รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
 

 

ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

......................................

 

 

QR-CODE

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ ศธจ.นครปฐม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ศธจ.นครปฐม

 

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom  Provincial Education Office

เลขที่ 161/4  ถนนเพชรเกษม
ตำบลพระประโทน  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-3064-18 , 034-3065-19 โทรสาร 034-3064-17

E-mail : nakhonpathom@moe.go.th

Who online

มี 197 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

7699479
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5948
5470
13711
7664348
22430
133948
7699479

Your IP: 44.200.112.172
2023-06-06 16:07
 

nakhonpathom provincial education office 161/4 Tambon Prapratone, Amphoe Meuang Nakhon Pathom 73000
Tel. 03430 6418, 0 3430 6519
Fax. 0 3430 6417
e - mail : nakhonpathom@moe.go.th